Neobhodimo li obladat osobym umom i znaniyami

neobhodimo li obladat osobym umom i znaniyami